Válvula rotatoria

供应商::
Solindusca
模型名称::
Válvula rotatoria
配置名称::
零件号::
Esclusa D300
数量::
名::
姓::
电子邮件::
电话号码::
公司名称::
地址::
城市::
州/省::
国家::
邮政编码::
评论::
通过电子邮件给我发送一份::
   
修改于: 八月 11,2020  
评级: 
下载: 49
 
评论: 
 
 

您具有该模型的更好版本或更正过的版本吗?
张贴替代版本   (需要登录)
将此 3D 模型嵌入到您的博客中

 
报告不适内容

规格
供应商模型说明: Esclusa D300
名称:Válvula rotatoria
   

 

根据 3D 或 2D 格式的指定的大小参数,下载模型。
(需要登录)
  率先评定此零件。  (需要登录)

报告不妥评论


您具有该模型的不同版本吗? 张贴替代版本 (需要登录)

Solindusca
Solindusca
-
-, Biobio, -
Chile
电话: -
传真:
电子邮件:
该供应商的所有产品